Новинки науки за профілем кафедри

8 червня 2018 р.  завідувач кафедри доц. Марущенко О.В. у Спеціалізованій вченій раді у Дрогобицькому пед. університеті ім. І. Франка виступив офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації І.І. Суховерської “Сучаснар російська історіографія Другої світової війни”.

29 листопада 2017 р. в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького відбувся захист дисертації на здобуття гнаукового ступеня доктора історичних наук доцентом кафедри Шологон Л.І. Тема дисертації “Джерела українського походження з історії національно-культурного руху в Східній Галичині (1848-1914 рр.)”.

Протягом 2016-2018 рр. виконавці кафедральної теми “Етнополітичні та етнокультурні процеси в Галичині у кінці ХІХ — середині 40-х рр. ХХ ст.: джерела та історіографія” працювали в Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського, Національній парламентській бібліотеці України й Державній історичній бібліотеці України над вивченням історіографічних джерел з проблем етнополітичного та етнокультурного розвитку Галичини наприкінці ХІХ – середині 40-х рр.. ХХ ст. Доценти Шологон Л.І., Стефанюк Г.В. дослідили архівні фонди Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, Центрального державного історичного архіву України у Львові. Доц. Марущенко О.В. працював з новими історіографічними джерелами та збірниками документів з проблематики Другої світової війни, українсько-польських відносин, Волинської трагедії. В рамках реалізації теми в кінці 2015 р. була опублікована монографія доц. Л.І.Шологон “Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848-1914 рр.)” За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 1 монографію і 9 статей.

Виявлені і введені до наукового обігу нові історіографічні й архівні джерела з проблем етнополітичного та етнокультурного становища Галичини у кінці ХІХ – середині 40-х рр. ХХ ст., що належать, зокрема, авторству польських, німецьких й австрійських науковців кінця ХІХ – поч. ХХ ст., а також праці російських вчених, видані у 1991-2018 рр. Це сприятиме приросту нових історичних знань, нової археографічної, джерелознавчої та історіографічної інформації.

Перехідна тема “Етнополітичні та етнокультурні процеси в Галичині у кінці ХІХ — середині 40-х рр. ХХ ст.: джерела та історіографія” має своєю метою пошук і введення до наукового обігу нових архівних й історіографічних джерел, підготовку серії статей, авторських і колективної монографій з теми, навчально-методичних посібників і видань зі спеціалізованих і вибіркових курсів.

 

Новинки науки за профілем кафедри історіографії і джерелознавства

За підсумками наукової діяльності працівників кафедри протягом 2015-2017 рр. опубліковано понад 50 наукових статей (з них 11 — у міжнародних виданнях) і 14 навчально-методичних посібників. Результатом наукової роботи студентів, що спеціалізуються по кафедрі, є публікація 8 статей, в тому числі 1, підготовлена спільно викладачем і студентом (Г.В.Стефанюк і Ю.Клоновським).

Викладачами кафедри в межах робочого часу виконується наукова тема “Етнополітичні та етнокультурні процеси в Галичині у кінці ХІХ — середині 40-х рр. ХХ ст.: джерела та історіографія”. Протягом 2016-2017 рр. її виконавці працювали в Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського, Національній парламентській бібліотеці України й Державній історичній бібліотеці України над вивченням історіографічних джерел з проблем етнополітичного та етнокультурного розвитку Галичини наприкінці ХІХ – середині 40-х рр.. ХХ ст. Доценти Шологон Л.І., Стефанюк Г.В. дослідили архівні фонди Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, Центрального державного історичного архіву України у Львові. Доц. Марущенко О.В. працював з новими історіографічними джерелами та збірниками документів з проблематики Другої світової війни, українсько-польських відносин, Волинської трагедії. Виявлені і введені до наукового обігу нові історіографічні й архівні джерела з проблем етнополітичного та етнокультурного становища Галичини у кінці ХІХ – середині 40-х рр. ХХ ст., що належать, зокрема, авторству українських, польських, німецьких й австрійських науковців кінця ХІХ – поч. ХХ ст., а також праці російських вчених, видані у 1991-2018 рр. Це сприятиме приросту нових історичних знань, нової археографічної, джерелознавчої та історіографічної інформації.

В рамках реалізації теми в листопаді 2015 р. до друку була рекомендована монографія доц. Л.І.Шологон “Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848-1914 рр.)” За результатами науково-дослідної роботи з теми опубліковано 9 статей.

Завідувач кафедри доц. Марущенко О.В. 28 січня 2015 р. виступив офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації С.І.Чумака “Події Другої світової війни в Україні у документах “Русского архива”” (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Ним підготовлені офіційні відгуки на автореферати кандидатських дисертацій Буряк С.А. “Історична освіта в педагогічних вузах Української РСР (1943-1956 рр.)” (К., 2015), Капася І.А. “Радянський рух Опору в Україні: організація, легітимація, меморіалізація (1941-1953)” (К., 2015), Котика Ю.В. “Становлення та діяльність податкових органів УСРР у період НЕПу (1921-1928 рр.): історичний аспект” (Черкаси, 2015), Левченка Ю.І. “Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіоальних одиницях України 1941-1944 рр.” (К., 2015).

Магістрант кафедри Ю.Клоновський здобув І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у м. Переяслав-Хмельницькому (науковий керівник – доц. Стефанюк Г.В.). У 2016 р. Ю. Клоновський там же здобув ІІ місце, у 2017 р. дипломниця кафедри А. Пиндорак здобула ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Переяслав-Хмельницький).