НАУКОВА РОБОТА

ДОВІДКА ПРО СТАЖУВАННЯ

Довідка про стажування

Науково-дослідна діяльність кафедри історіографії і джерелознавства здійснюється на засадах перспективного плану науково-дослідної роботи на 5 років і плану науково-дослідної роботи на поточний рік. Питання наукової роботи викладачів постійно розглядаються на засіданнях кафедри, під час роботи кафедральних науково-теоретичного і навчально-методичного семінарів. На засіданнях кафедри у листопаді кожного року заслуховуються і затверджуються звіти викладачів з науково-дослідної роботи. На кафедрі здійснюється робота, спрямована на підвищення кваліфікації викладачів. Зокрема, у травні 2006 р. асистент кафедри Довган Ю.Л. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему “Політика Франції, Великої Британії та США щодо національної державності України в 1917-1920 рр. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографіях”. У 2007 р. в Інституті української археографії і джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України асистент кафедри Л. Заник захистила дисертацію на тему “Українська історіографія “Весни народів” 1848 р. у Галичині”. У 2008 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка Н. Винник захистила дисертацію на тему “Український суспільно-політичний рух в Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в історіографії”. У травні 2013 р. асистент кафедри Вичівський П.П. в Інституті української археографії і джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему «Польська і російська історіографії відновлення державної незалежності України (1991-2012 рр.)». 24 квітня 2014 р. аспірантка кафедри Надурак Н.М. у спеціалізованій вченій раді Переяслав – Хмельницького державного педагогічного університету захистила кандидатську дисертацію на тему «Український право радикальний рух (1920-1941 рр.): історіографія».

Кіндрачук Н.М. в 2010 р. захистила кандидатську  дисертацію на тему: “Боротьба Народного  Руху України за незалежність України: 1989 – 1991 рр.” за спеціальністюд 07.00.01  – історія України. В 2013 р. вийшла друком монографія к.і.н., доц.Кіндрачук Н.М. під назвою “ЗА УКРАЇНУ НЕЗАЛЕЖНУ. Роль Народного Руху України у здобутті незалежності України: 1989-1991 рр.”

Викладачі кафедри приймають активну участь в організації і проведенні міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, зокрема “УПА – феномен національної історії”, “Духовна вісь України: Галичина-Наддніпрянщина-Донеччина”, “Україна в добу окупації 1941-1944 рр.”, “Роман Шухевич в українському національно-визвольному русі ХХ століття”, “УПА в національно-визвольному русі українського народу у ХХ ст.: досвід і уроки” та інших. На кафедрі відбувається підготовка студентів за науковою спеціалізацією “Етнополітичні процеси в західноукраїнському регіоні у ХІХ-ХХ ст.: джерела та історіографія”, яка охоплює понад 30 студентів, що працюють у трьох наукових семінарах. За результатами наукової діяльності кафедри у 2000-2014 н.р. захищено шість кандидатських дисертацій, підготовлено понад 100 публікацій загальним обсягом близько 200 д.а., видано 5 монографій. За підсумками кафедральних досліджень низка студентів (К.Жигня, О.Дутчак, І.Галайчук, Н.Нагорняк, П.Гава, М.Фіцич, В.Глизнар, В.Кочкодан, М.Дорожинська, І.Шиян, Р.Савіцький, Р.Глінка, І.Музичин) опублікувала наукові статті в збірнику “Еврика” (м. Івано-Франківськ). 16 жовтня 2006 року доц. Марущенко О.В. виступив офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації Мазурка В.П. “Самостійницький рух на Волині в 40-х – на початку 50-х років ХХ століття” у спеціалізованій Вченій раді К 20.051.05 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, а 31 жовтня 2006 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка – на захисті кандидатської дисертації В.В.Старки “Рух Опору в Галичині в 1941-1944 роках”. 30 січня 2007 р. зав. кафедри доц. Марущенко О.В. в спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 Львівського національного університету імені Івана Франка виступив офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації Мандзяка В.П. “Історіографія українського національного руху в Галичині ХІХ – поч. ХХ ст.”.

На засіданні кафедри 21 грудня 2006 р. (протокол 4) до захисту був рекомендований рукопис дисертації аспірантки Винник Н.М. “Український суспільно-політичний рух в Східній Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в українській історіографії” (науковий керівник проф. Савчук Б.П.). Дисертація захищена у 2008 р.

17-18 травня 2007 р. було проведено Всеукраїнську наукова конференція “Роман Шухевич в українському національно-визвольному русі ХХ століття”, присвячена 100 річчю від дня народження Головного командира УПА Романа Шухевича. До участі у конференції запрошені провідні українські вчені.

Робота конференції відбувалася за такими напрямками:

1. Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. ХХ століття в європейському і загальносвітовому контекстах.

2. Громадсько-політична і державотворча діяльність Романа Шухевича.

3. Роман Шухевич і збройна боротьба за волю України.

4. Громадсько-політична, державотворча і військова діяльність Романа Шухевича в історіографії.

5. Родина Шухевичів у громадсько-політичному і культурному житті України.

Крім пленарного засідання працювали секції та круглий стіл. За результатами роботи конференції був виданий фаховий збірник наукових праць – всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис “Галичина”.

Впродовж 2006-2007 н.р. під керівництвом доктора історичних наук, професора Савчука Б.П. захистили кандидатські дисертації аспіранти Сенюк М.Я. “Зарубіжні зв’язки українських громадських організацій Галичини у 20-30-ті роки ХХ століття” (Івано-Франківськ, 2006), Дрогобицький І.І. (Івано-Франківськ, 2006), Сливка Л.В. “Етносоціальний розвиток дрібної шляхти в Галичині (1772-1914 рр.)” (Івано-Франківськ, 2007) та інші.

30 березня 2007 р. асистент кафедри Кройтор В.К в спеціалізованій Вченій раді Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова успішно захистив кандидатську дисертацію, присвячену українському питанню в політиці Румунії у 1917-1928 рр.

Кафедра історіографії і джерелознавства виступила співорганізатором Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 70-річчю створення УПА «Українська повстанська армія – феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.», яка відбулася 11 жовтня 2012 р. в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2013 році матеріали конференції були видані у Всеукраїнському науковому часописі «Галичина» (№24), за підготовку якого відповідали серед інших викладачі кафедри Марущенко О.В., Стефанюк Г.В., Шологон Л.І.

Колишні аспіранти кафедри Надорак Н., Вичівський П., Гава П.  у 2014 – 2016 рр. успішно захистили кандидатські дисертації в спеціалізованих вчених радах  Києва, Черкас, Переяслав-Хмельницького.