ПРО КАФЕДРУ

Кафедра історіографії і джерелознавства була створена на історичному факультеті за ухвалою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у листопаді 2000 р. Потреба в її створенні зумовлювалася зростанням значущості спеціальних галузей історичних знань. Важливою підставою для відкриття кафедри стала наявність необхідного кадрового потенціалу. Зосередження наукового та організаційного потенціалу на одній кафедрі позитивно позначилося на підвищенні методичного й теоретичного рівня викладання історіографії, джерелознавства та інших навчальних предметів, а також сприяло підвищенню рівня підготовки відповідної навчально-методичної літератури та активізації наукової роботи викладачів і студентів у даному напрямі. У першому п’ятиріччі на кафедрі працювали: Савчук Б.П. – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор; Соя М.М. – кандидат педагогічних наук, професор; Великочий В.С. – доктор історичних наук, професор; Дерев’янко С.М. – доктор політичних наук, професор; Паньків М.І. – кандидат історичних наук, доцент; Шологон Л.І. – кандидат історичних наук, доцент; Стефанюк Г.В. – кандидат історичних наук, доцент; Кочкін І.Т. – старший викладач. З березня 2006 р. кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Марущенко О.В. Станом на 2013-2014 навчальний рік на кафедрі викладаються такі нормативні навчальні дисципліни: архівознавство, історіографія історії України, історіографія історії слов’ян, історіографія всесвітньої історії, джерела з історії України, джерелознавство, вступ до спеціальності, історична географія, спеціальні історичні дисципліни, теорія і методика наукового дослідження, історіографія: теорія і методологія. При кафедрі для студентів 3-5 курсів впроваджена спеціалізація “Етнополітичні процеси в західноукраїнському регіоні у ХІХ-ХХ ст.: джерела та історіографія”. В 2002 році при кафедрі відкрито аспірантуру, в якій нині навчається шість аспірантів (2 – стаціонарна форма, 4 – заочна форма). Кафедра виступала ініціатором, організатором і співорганізатором наукових конференцій, серед них регіональної конференції, присвяченої українському історикові Миронові Кордубі (2001 рік); всеукраїнської конференції “Українська Повстанська армія – феномен національної історії”, присвяченої 60-річчю УПА (2002 р.), всеукраїнської наукової конференції “Українська Повстанська армія – феномен вітчизняної і світової історії” (2012 р.), присвяченої 70-річчю УПА; міжнародної наукової конференції “Духовна вісь України: Галичина-Наддніпрянщина-Донеччина” (червень 2004 р.), Всеукраїнських наукових конференцій, присвячених 100-річним ювілеям видатних діячів української національної історії Романа Шухевича (травень 2007 р.) і Степана Бандери (грудень 2008 р.). На колектив кафедри була покладена підготовка до друку матеріалів цих конференцій у всеукраїнському науковому і культурно-просвітньому краєзнавчому часописі “Галичина” (2008. – Ч. 14, 2009. – Ч. 15-16, 2013. – Ч. 24). Кафедра здійснює широкі наукові зв’язки (спільні видання монографій, матеріалів наукових конференцій, стажування, запрошення провідних вчених для читання лекцій) з Киїівським, Львівським, Чернівецьким національними університетами та ін. Активні контакти здійснюються з Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України, Інститутом українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Кафедра проводить активну наукову роботу. За шістнадцять років викладачі кафедри підготували і видали 17 авторських і колективних монографій обсягом 300 друкованих аркушів, 200 наукових статей у фахових наукових виданнях обсягом 100 друкованих аркушів, 30 навчальних посібники і підручники, в тому числі 3 з грифом Міністерства освіти і науки України обсягом біля 80 друкованих аркушів. Загальна кількість наукових публікацій становить біля 500 друкованих аркушів.